Exhibition 2017
(March 3, 2017, Embassy of Madagascar in Japan)
 
7  
Keiko AshizawaKoryu-Seikado[q×ؓ
Yuka AshizawaKoryu-SeikadoD×ؓ